Wprowadzenie do Apache ServiceMix 4 cz. 1

22 Mar
2010

Dnia 23 lutego w ramach Warszawa JUG miałem przyjemność wraz z Tomkiem Nurkiewiczem prezentować narzędzia integracyjne z otwartym kodem źródłowym. Tomek przedstawił Mule ESB, podczas gdy ja zająłem się Apache ServiceMix i Apache Camel. Ze względu na objętość przykładu ten wpis będzie jedynie wprowadzeniem do konsoli.

Niestety podczas prezentacji nie udało mi się uruchomić przykładu na “szynie” – ponieważ uniemożliwiły to zależności do bibliotek których nie miałem zapisanych lokalnie. Drugim mym przeciwnikiem był czas – nie było wielu chętnych by słuchać po 2h tłumaczeń dlaczego się nie udało 🙂 Na problem z zależnościami stworzyłem rozwiązanie i zgłosiłem je do Karaf-a (FELIX 2141). W przyszłej wersji – 1.6 – wszyscy będą mogli skorzystać z polecenia features:info -t które wyświetli całe drzewko zależności potrzebnych do zainstalowania nowych funkcjonalności.

Przygotowanie środowiska

Do uruchomienia przykładów potrzebować będziemy dwóch paczek – pierwsza to Apache ServiceMix, druga to Apache Maven. Ze swojej strony polecam pobranie FUSE ESB 4.2, produktu który jest oparty o ServiceMix. Zgodnie z moimi zapowiedziami od tej wersji FUSE Source wprowadza pełne wsparcie produkcyjne dla ServiceMix 4. Jeśli nie masz zainstalowanego Mavena i nigdy tego nie robiłeś zajrzyj na wiki Code-House: Wprowadzenie do Maven 2

Po pobraniu odpowiedniej wersji należy ją rozpakować do wybranego folderu. Szynę uruchamiamy skryptem servicemix.bat. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie naszym oczom powinien ukazać się obrazek jak poniżej:

E:toolsprogressfuse-esb4.2.0-bbin>servicemix.bat
 ____         _     __ __ _
/ ___| ___ _ ____  _(_) ___ ___| / (_)_ __
___ / _ '__ / / |/ __/ _ |/| | / /
 ___) | __/ |  V /| | (_| __/ | | | |> <
|____/ ___|_|  _/ |_|______|_| |_|_/_/_

 Apache ServiceMix (4.2.0-fuse-01-00)

Hit '' for a list of available commands
and '[cmd] --help' for help on a specific command.
karaf@root>

Od tej chwili mamy do dyspozycji konsolę administracyjną. Aby zwiększyć jej użyteczność wykonujemy następujące polecenia:

karaf@root> osgi:install wrap:mvn:http://download.java.net/maven/2!net.java.dev.jna/jna/3.1.0
Bundle ID: 134

Spowoduje to pobranie z repozytorium Mavena (http://download.java.net/maven/2) biblioteki JNA w wersji 3.1.0. Nie musimy oczywiście określać za każdym razem adresu repozytoriów, ale o tym nieco później. Prefix wrap: spowoduje wygenerowanie manifestu OSGi na podstawie zawartości pobranej biblioteki. Jest on konieczny ponieważ JNA nie dostarcza potrzebnych danych do uruchomienia w środowisku OSGi.

karaf@root> osgi:install mvn:http://jansi.fusesource.org/repo/release!org.fusesource.jansi/jansi/1.2
Bundle ID: 135

Druga biblioteka wykorzystuje JNA i umożliwia kolorowanie tekstu w konsoli windowsowej zgodnie z ANSI, czyli tak jak w standardowych terminalach Unix-a. Po zainstalowaniu tych dwóch rzeczy pora zaprząc je do pracy. Poniżej filtrujemy listę zainstalowanych rzeczy po słowie Console.

karaf@root> list|grep Console
[ 10] [Active   ] [Created   ] [    ] [  30] Apache Felix Karaf :: Shell Console (1.4.0.fuse-01-00)
karaf@root> refresh 10

Numer 10 oznacza id paczki OSGi, tekst Active to stan paczki a tekst Created informuje o stanie kontekstu blueprint, czwarty bloczek to stan kontekstu Springa, numer 30 to start level paczki a w ostatnim nawiasie mamy wersję. Sporo informacji jak na jedną linijkę, nieprawdaż? Blueprint to standaryzowanie tego czym jest Spring i Spring DM, także można korzystać zamiennie bądź z jednego bądź z drugiego rozwiązania. Ciekawe porównanie funkcjonalności obu rozwiązań – Spring DM oraz Blueprint opublikował kilka dni temu Guillaume Nodet na swoim blogu we wpisie Spring-DM, Aries Blueprint and custom namespaces. Apache Camel od wersji 2.3 będzie wspierał Blueprint (CAMEL-2022).


 ____         _     __ __ _
/ ___| ___ _ ____  _(_) ___ ___| / (_)_ __
___ / _ '__ / / |/ __/ _ |/| | / /
 ___) | __/ |  V /| | (_| __/ | | | |> <
|____/ ___|_|  _/ |_|______|_| |_|_/_/_

 Apache ServiceMix (4.2.0-fuse-01-00)

Hit '<tab>' for a list of available commands
and '[cmd] --help' for help on a specific command.
karaf@root>

Teraz wykonanie poleceń z filtrem grep spowoduje podświetlenie szukanej frazy:

karaf@root> list |grep Console
[ 10] [Active   ] [Created   ] [    ] [  30] Apache Felix Karaf :: Shell Console (1.4.0.fuse-01-00)

Takie małe udogodnienie przy przeglądaniu dłuższych rezultatów jest nieocenione.

Podstawowe polecenia konsoli

Polecenia w Apache Karaf są podzielone na kilka grup, które ułatwiają zarządzanie. Pierwszą grupą jest OSGi.

Polecenia OSGi

Polecenie Przeznaczenie
list Wyświetlenie listy zainstalowanych paczek
ls [bundle id] Wyświetlenie usług eksportowanych przez paczkę.
ls -u [bundle id] Wyświetlenie usług używanych przez paczkę.
headers [bundle id] Wyświetlenie manifestu paczki.
start [bundle id] Uruchomienie paczki o danym ID.
stop [bundle id] Zatrzymanie paczki o danym ID.
restart [bundle id] Zatrzymanie i wystartowanie paczki o danym ID.
update [bundle id] Aktualizacja paczki.
refresh [bundle id] Odświeżenie importów paczki a także przeładowanie kontekstu Spring-DM.
install [url] Zainstalowanie nowej paczki.
uninstall [bundle id] Odinstalowanie paczki.
shutdown Zatrzymanie kontenera.
bundle-level [bundle id] [startLevel] Ustawienie start levelu dla paczki.
start-level

Kiedy znamy już listę poleceń nie pozostaje nic innego jak je wypróbować. 🙂 Checkout przykładowego kodu z SVN pozwoli wykonać nam kilka ćwiczeń. Po wykonaniu polecenia mvn clean install w repozytorium Mavena są JARy które, naturalnie, chcemy zainstalować. Rezultat jaki powinniśmy zobaczyć w konsoli to:

[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Money transfer ServiceMix example ..................... SUCCESS [2.028s]
[INFO] Money transfer :: API ................................. SUCCESS [3.182s]
[INFO] Money transfer :: POI bundle .......................... SUCCESS [7.504s]
[INFO] Money transfer :: Internal ............................ SUCCESS [0.093s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: CSV ..................... SUCCESS [4.399s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: XLS ..................... SUCCESS [2.823s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: Mail .................... SUCCESS [2.309s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: Splitter ................ SUCCESS [0.936s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: Routes .................. SUCCESS [1:21.241s]
[INFO] Money transfer :: External ............................ SUCCESS [0.016s]
[INFO] Money transfer :: External :: Customer ................ SUCCESS [3.182s]
[INFO] Money transfer :: External :: Bank .................... SUCCESS [2.059s]
[INFO] Money transfer :: External :: Validator ............... SUCCESS [2.918s]
[INFO] Money transfer :: Features ............................ SUCCESS [0.171s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 1 minute 54 seconds
[INFO] Finished at: Mon Mar 22 10:47:27 CET 2010
[INFO] Final Memory: 127M/341M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Może teraz kilka słów o modułach które są widoczne w Mavenie.

Moduł Ścieżka
Maven ID
Przeznaczenie
Money transfer :: API api
org.code-house.samples/api
API systemów zewnętrznych oraz POJO wykorzystywane do komunikacji.
Money transfer :: POI bundle poi
org.code-house.samples/poi
Bundle zawierający bibliotekę Apache POI oraz wszystkie jej zależności z Manifestem OSGi pozwalającym na jej uruchomienie na szynie.
Money transfer :: Internal :: CSV internal/csv
org.code-house.samples.internal/csv
Paczka zawierająca implementację procesora przetwarzającego pliki CSV na POJO MoneyTransfer.
Money transfer :: Internal :: XLS internal/xls
org.code-house.samples.internal/xls
Paczka zawierająca implementację procesora przetwarzającego pliki XLS na POJO MoneyTransfer.
Money transfer :: Internal :: Mail internal/mail
org.code-house.samples.internal/mail
Paczka z kodem dzielącym przychodzący mail z załącznikami na pojedyncze wiadomości które można przetworzyć jako XLS bądź CSV.
Money transfer :: Internal :: Splitter internal/splitter
org.code-house.samples.internal/splitter
Paczka z kodem odpowiedzialnym za rozdzielanie listy obiektów MoneyTransfer na listę wiadomości.
Money transfer :: Internal :: Routes internal/routes
org.code-house.samples.internal/routes
Główna paczka z definicjami routingu
Money transfer :: External :: Customer external/customer
org.code-house.samples.external/customer
Implementacja WebService odpowiedzialnego za pobieranie danych klienta na podstawie numeru rachunku bankowego.
Money transfer :: External :: Bank external/bank
org.code-house.samples.external/bank
Implementacja usługi zwracającej informację o nazwie banku na podstawie numeru rachunku.
Money transfer :: External :: Validator external/validator
org.code-house.samples.external/validator
Usługa weryfikująca czy MoneyTransfer jest poprawny.
Money transfer :: Features features
org.code-house.samples/features
Moduł zawierający opcjonalny deskryptor do uruchomienia modułów.

Jak widać dwa główne obszary projektu są skupione w katalogach internal oraz external. Ten pierwszy zawiera implementacje ściśle związaną z usługami natomiast drugi to “zatyczki” emulujące działanie systemów zewnętrznych. Drobna nota – kolumna Maven ID nie zawiera informacji o wersji – w każdym module jest to 1.0.0.SNAPSHOT.

Aby zainstalować któryś bundle przechodzimy do konsoli ServiceMix’a i wykonujemy takie polecenia:

karaf@root> install -s mvn:org.code-house.samples/api/1.0.0.SNAPSHOT
Bundle ID: 210
karaf@root> features:install camel-jetty
karaf@root> install -s mvn:org.code-house.samples.external/customer/1.0.0.SNAPSHOT
Bundle ID: 211

Po wykonaniu tych poleceń powinien być uruchomiony Web Service którego WSDL znajduje się pod adresem http://localhost:9001/CustomerWs?wsdl. Przełącznik -s w przypadku polecenia install powoduje że po zainstalowaniu bundle zostanie wystartowany. Polecenie features-install camel-jetty jest potrzebne nie ze względu na to że kolejna paczka korzysta z Camela, dzięki jego wykonaniu zostanie zainstalowane Jetty, z którego korzysta CXF.

Kolejne paczki instalujemy analogicznie:

karaf@root> features:install camel-activemq
karaf@root> install -s mvn:org.code-house.samples.external/validator/1.0.0.SNAPSHOT
Bundle ID: 215
karaf@root> install -s mvn:org.code-house.samples.external/bank/1.0.0.SNAPSHOT
Bundle ID: 217

Rozszerzenie camel-activemq jest rozszerzeniem modułu camel-jms które pozwala na nieco wydajniejszą pracę z ActiveMQ.

Integracja ServiceMix z repozytoriami Mavena

Maven jako narzędzie do budowania korzysta z określonego schematu składowania bibliotek które następnie są automatycznie pobierane. Karaf, który jak wspomniałem podczas prezentacji, wyłonił się z projektu ServiceMix Kernel korzysta z biblioteki Pax URL. Dzięki temu z marszu mamy dostęp do standardowych repozytoriów Mavena, co jednak gdy mamy swoje repozytorium, które zawiera tylko nasze artefakty?
Otwieramy plik etc/org.ops4j.pax.url.mvn.cfg i dodajemy w nim co trzeba. Moja standardowa konfiguracja wygląda następująco:

org.ops4j.pax.url.mvn.settings=E:/tools/maven-2.2.1/conf/settings.xml
org.ops4j.pax.url.mvn.localRepository=E:/repository
org.ops4j.pax.url.mvn.defaultRepositories=file:${karaf.home}/${karaf.default.repository}@snapshots
org.ops4j.pax.url.mvn.repositories= 
  http://repo1.maven.org/maven2, 
  http://repo.fusesource.com/maven2, 
  http://repo.fusesource.com/maven2-snapshot@snapshots@noreleases, 
  http://repository.apache.org/content/groups/snapshots-group@snapshots@noreleases, 
  http://repository.ops4j.org/maven2, 
  http://svn.apache.org/repos/asf/servicemix/m2-repo, 
  http://repository.springsource.com/maven/bundles/release, 
  http://repository.springsource.com/maven/bundles/external, 
  http://repository.code-house.org/content/groups/release, 
  http://repository.code-house.org/content/groups/snapshot@snapshots@noreleases, 
  http://jansi.fusesource.org/repo/release

Dzięki temu PAX w pierwszej kolejności będzie skanował katalog E:/repository zamiast standardowego ~/.m2/repository. Jeśli któreś z repozytoriów wymaga autoryzacji adres powinien wyglądać następująco:

http://user:pass@jansi.fusesource.org/repo/release

Podsumowanie

Mam nadzieję że wpis ten przybliży chociaż w niewielkim stopniu ServiceMix 4 oraz Karafa. W przyszłym wpisie, którego daty publikacji nie sposób przewidzieć zostaną dokładniej omówione polecenia z grupy features. Póki co życzę miłej zabawy z konsolą. 🙂 W razie pytań, niejasności i problemów – proszę o komentarze.

5 Responses to Wprowadzenie do Apache ServiceMix 4 cz. 1

Avatar

Zdanek

November 23, 2010 at 3:04 pm

Dzięki za artykuł.
Czekam niecierpliwie na część 2, skoro w tytule jest część 1. 😀

Avatar

zidi

June 20, 2011 at 9:52 am

Witam,
Mam takie pytanie …
Staram się ogarnąć temat integracji, serviceMix i camel.

Czyli jeżeli mamy np 2 aplikacje A i B osadzone np na jBoss i chcemy je integrować za pomocą camel i serviceMix to wówczas piszemy moduł integracji i instalujemy go wyłącznie na Karaf?

Ok pytanie nr 2…
Wszystko ładnie pięknie, powiedzmy że aplikacje działają, moduł integracyjny został zainstalowany na konsoli.
Nie rozumiem jak jest wywoływana sama integracja np. skąd moduł integracji ma wiedzieć że należy wykonać integrację np rozrachunków dla danego podmiotu?

Pytanie nr 3 … – sorki za takie rozdrobnienie….
Czy jeżeli aplikacja ma kilka modułów to czy mogę bezpośrednio w nich zaszyć camel w celu integracji i nie wydzielać integracji do oddzielnego modułu, a następnie osadzić wszystko np na jBoss?

Avatar

splatch

June 20, 2011 at 6:20 pm

Hej Zidi,

1. Camel może być uruchomiony wewnątrz zwykłej aplikacji .war przy pomocy Springa.
2. Sama integracja odbywa się na bazie zdarzeń:
– pojawienie się pliku w jakimś katalogu
– nowa wiadomość pocztowa
– określony interwał czasowy
Na podstawie tych zdarzeń są podejmowane odpowiednie kroki – np. nowy plik może oznaczać konieczność zaimportowania sald do bazy systemu księgowego. Wszystko zależy od scenariusza.
3. Tak, możesz wszystko osadzać wewnątrz istniejących aplikacji, tak by transformować dane przychodzące do interesującego Cię formatu, jakkolwiek przy kilku modułach, które nie są gigantyczne, warto by było zastanowić się nad niezależnym modułem integracyjnym. Wówczas można sprzedawać aplikację bez niego bądź z nim – czyli Twój system + connector integracyjny zbudowany z Camelem.

Avatar

kso

April 8, 2012 at 1:08 am

Witam

Masz moze jeszcze gdzies dostepne zrodla do Money Transfer (przykladowa aplikacja cytowana w poscie) Pod tym adresem juz nic nie ma: http://svn.code-house.org/wjug/

Pozdrawiam

Avatar

Tidus

April 16, 2012 at 9:23 am

Super artykuł. Szkoda tylko, że do tej pory nie pojawiła się następna część.

Mam jeszcze jedną prośbę. Link do kodu źródłowego jest już chyba nieaktualny. Mógłbyś umieścić gdzieś (n.p. na githubie) ten kod jeszcze raz i podlinkować w tym poście?

Comment Form

top