Budowanie usługi sieciowej w oparciu o Apache CXF

23 Jul
2008

Od jakiegoś czasu w pracy do tworzenia usług sieciowych korzystam z Apache CXF. Jako że biblioteka jest stosunkowo nowa i nie najlepiej udokumentowana postanowiłem przedstawić na blogu jak wygląda proces tworzenia.

CXF jest połączeniem kilku bibliotek – YOKO, Celtixa oraz XFire. Każda z nich wcześniej realizowała pewien fragment obecnej funkcjonalności CXF – YOKO obsługuje Corbę a XFire usługi sieciowe. Obecne CXF jest gotowy do używania “produkcyjnego”, ponieważ niedawno wyszedł z fazy inkubacji. 🙂

Architektura

CXF ma dosyć elastyczną budowę. Zgodnie z dokumentacją można wyróżnić najważniejsze składowe:

 • Bus, jest trzonem architektury CXF w którym definiuje i konfiguruje się rozszerzenia.
 • Messaging & Interceptors, zapewniają niskopoziomowy dostęp do komunikatów oraz warstwę na której jest oparta większość funkcjonalności.
 • Front ends, frontendy są interfejsami programistycznymi do tworzenia usług (np. JAX-WS).
 • Services, usługi zapewniają model wraz z opisem
 • Bidings, element ten jest odpowiedzialny za obsługę konkretnego protokołu (SOAP, REST, Corba etc).
 • Transports, warstwa abstrakcji ułatwiająca zmianę sposobu transportu do/z usług.

Markieting 🙂

CXF oferuje infrastrukturę konieczną do budowania usług, z najważniejszy zalet można wymienić:

 • Wsparcie dla różnych protokołów.
 • Obsługa standardów WS-*, tj. WS-Addressing, WS-Security, WS-ReliableMessaging, oraz WS-Policy.
 • Obsługa wielu transportów.
 • Dołączane data-bindingi (np JAXB, Aegis).
 • Jasny podział front endów takich jak JAX-WS od najważniejszego kodu.
 • Wysoka wydajność.
 • Możliwość osadzania w różnych środowiskach.

Z dodatkowych zalet, mogę dodać – bardzo łatwą integrację ze Springiem.

Pierwsza usługa

Do budowania projektów będziemy używać Mavena. Implementowana usługa będzie oparta o frontend JAX-WS z ręcznie pisanym deskryptorem usługi (WSDL first). Jakkolwiek w bardzo prosty sposób można odwrócić kolejność i przy pomocy pluginu CXF do Mavena wygenerować deskryptor.

Struktura projektów będzie następująca:

 • parent
  Rodzic projektu ze zdefiniowanymi wersjami bibliotek i raportami.
  • contract
   Definicje używane zarówno przez klienta jak i serwer – WSDL oraz konfiguracja pluginu CXF.
  • client
   Prosta biblioteka kliencka oparta o mechanizmy CXFa (JaxWSProxyFactoryBean).
  • server
   Przykładowa implementacja usługi z bardzo prostym wykorzystaniem Springa.
  • webapp
   Konfiguracja transporty CXF – w tym konkretnym przypadku servletu CXF.

Parent

Poniżej znajduje się deskryptor projektu, który jest używany do budowania całości.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <!-- Informacja dla Mavena -->
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <!-- Identyfikacja projektu -->
  <groupId>org.code-house.cxf</groupId>
  <artifactId>parent</artifactId>
  <name>Code House.Org - CXF</name>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>pom</packaging>

  <description>Rodzic projektu, zawiera wszystkie moduly.</description>

  <!-- Składowe projektu -->
  <modules>
    <module>cxf-client</module>
    <module>cxf-contract</module>
    <module>cxf-server</module>
    <module>cxf-webapp</module>
  </modules>

  <!-- Definicje zmiennych dostępne również w modułach -->
  <properties>
    <code-house.cxf.version>2.1.1</code-house.cxf.version>
    <code-house.jaxb.version>2.1.3</code-house.jaxb.version>
    <code-house.spring.version>2.5.4</code-house.spring.version>
  </properties>

  <build>
    <plugins>
      <!-- Konfiguracja kompilatora -->
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <source>1.5</source>
          <target>1.5</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

  <reporting>
  <!--Wycięte :) -->
  </reporting>

  <!-- Predefiniowane wersje bibliotek -->
  <dependencyManagement>
    <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>org.apache.cxf</groupId>
        <artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
        <version>${code-house.cxf.version}</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.apache.cxf</groupId>
        <artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
        <version>${code-house.cxf.version}</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.apache.cxf</groupId>
        <artifactId>cxf-rt-transports-http-jetty</artifactId>
        <version>${code-house.cxf.version}</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>com.sun.xml.bind</groupId>
        <artifactId>jaxb-impl</artifactId>
        <version>${code-house.jaxb.version}</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>javax.xml.bind</groupId>
        <artifactId>jaxb-api</artifactId>
        <version>2.1</version>
      </dependency>
    </dependencies>
  </dependencyManagement>

</project>

Contract

Zgodnie z tym, co napisałem wcześniej – przyjąłem podejście, że WSDL jest pisany ręcznie, głównie dlatego że dla większych projektów można w prosty sposób narzucić jakąś organizację i podział plików, z których są następnie generowane źródła.
Najistotniejsza wstawka, która powinna znaleźć się w pomie:

<!-- Generowanie kodu z deskryptora WSDL -->
<plugin>
  <groupId>org.apache.cxf</groupId>
  <artifactId>cxf-codegen-plugin</artifactId>
  <executions>
    <execution>
      <phase>generate-sources</phase>
      <configuration>
        <sourceRoot>${basedir}/target/jaxws</sourceRoot>
        <wsdlOptions>
          <wsdlOption>
            <wsdl>
              ${basedir}/src/main/resources/maven.wsdl
            </wsdl>
            <extraargs>
              <extraarg>-quiet</extraarg>
            </extraargs>
          </wsdlOption>
        </wsdlOptions>
      </configuration>
      <goals>
        <goal>wsdl2java</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

Po dodaniu tej wstawki do sekcji build/plugins możemy przejść do tworzenia deskryptora usługi. W moim przypadku przyjąłem następujący podział:

 1. maven.wsdl – definicje metod oraz komunikatów w rozumieniu WSDL (messages). Można z powodzeniem wyłączyć z tego pliku same koperty i pozostawić metody a to co potrzebne włączyć dyrektywą wsdl:import.
 2. types.xsd – typy używane do komunikacji – zazwyczaj pary request+response używane bezpośrednio w definiowaniu elementów wsdl:part.
 3. definition.xsd – definicje typów złożonych, niezależnych od usług, tj. opis domain-modelu z którym usługa pracuje.

Każdy z tych plików ma inną przestrzeń nazw.

maven.wsdl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tns="http://code-house.org/services/maven"
  xmlns:types="http://code-house.org/services/maven/types"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://code-house.org/services/maven"
  name="MavenServices"
  >

  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://code-house.org/services/maven/types">
      <xsd:include schemaLocation="types.xsd" />
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>

  <wsdl:message name="findArtifactRequest">
    <wsdl:part name="request" type="types:FindArtifactRequest" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="findArtifactResponse">
    <wsdl:part name="response" type="types:FindArtifactRespose" />
  </wsdl:message>

  <wsdl:portType name="MavenArtifactType">
    <wsdl:operation name="findArtifact">
      <wsdl:input message="tns:findArtifactRequest" />
      <wsdl:output message="tns:findArtifactResponse" />
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>

  <wsdl:binding name="MavenArtifactSOAP" type="tns:MavenArtifactType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
    <wsdl:operation name="findArtifact">
      <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>

  <wsdl:service name="MavenServices">
    <wsdl:port binding="tns:MavenArtifactSOAP" name="Maven Services">
      <soap:address location="http://localhost:8080/webapp/services/maven" />
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

types.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://code-house.org/services/maven/types"
  xmlns:tns="http://code-house.org/services/maven/types"
  xmlns:def="http://code-house.org/services/maven/definition"
  elementFormDefault="qualified">

  <import schemaLocation="definition.xsd"
    namespace="http://code-house.org/services/maven/definition" />

  <complexType name="FindArtifactRequest">
    <sequence>
      <element name="query" type="def:ArtifactInfo" />
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="FindArtifactRespose">
    <sequence>
      <element name="downloadURL" type="anyURI" />
    </sequence>
  </complexType>

</schema>

definition.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://code-house.org/services/maven/definition"
  xmlns:tns="http://code-house.org/services/maven/definition"
  elementFormDefault="qualified">

  <complexType name="ArtifactInfo">
    <sequence>
      <element name="groupId" type="string" />
      <element name="artifactId" type="string" />
      <element name="version" type="string" minOccurs="0" />
      <element name="classifier" type="tns:Classifier" minOccurs="0" />
      <element name="packaging" type="tns:Packaging" minOccurs="0" />
      <element name="type" type="tns:Type" minOccurs="0" />
    </sequence>
  </complexType>

  <simpleType name="Type">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="dll" />
      <enumeration value="so" />
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="Classifier">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="sources" />
      <enumeration value="javadoc" />
      <enumeration value="resources" />
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="Packaging"> 
    <restriction base="string">
      <enumeration value="pom" />
      <enumeration value="jar" />
      <enumeration value="war" />
      <enumeration value="bundle" />
    </restriction>
  </simpleType>

</schema>

Po odpaleniu polecenia mvn:install powinniśmy otrzymać w konsoli fragment podobny do tego:

[INFO] [cxf-codegen:wsdl2java {execution: default}]

Jest to informacja, że plugin CXF został poprawnie skonfigurowany i uruchomiony.

Serwer

Sercem naszej usługi jest oczywiście jej implementacja dlatego też nie możemy obejść się bez niej. 🙂 Projekt ten ma tylko dwie zależności – contract oraz artefakt cxf-rt-frontend-jaxws.

Konfiguracja serwera odbywa się w oparciu o springa:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://cxf.apache.org/jaxws
    http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd
  ">

  <!-- Dodatkowy bean zawierający właściwą implementację logiki związanej z wyszukiwaniem -->
  <bean id="service" class="org.code_house.services.maven.DummyMavenSearchServiceImpl" />

  <!-- Bean będący implementacją usługi jako takiej - obsługujący wejście/wyjście -->
  <bean id="mavenService" class="org.code_house.services.maven.MavenArtifactTypeImpl">
    <property name="service" ref="service" />
  </bean>

  <!-- Konfiguracja endpointu CXFa -->
  <jaxws:endpoint address="maven" id="jaxwsMavenService" implementor="#mavenService" />

</beans>

Serwer zawiera w zasadzie niewiele kodu, oto i on:

package org.code_house.services.maven;

import java.net.URISyntaxException;

import javax.jws.WebService;

import org.code_house.services.maven.definition.ArtifactInfo;
import org.code_house.services.maven.types.FindArtifactRequest;
import org.code_house.services.maven.types.FindArtifactRespose;

/**
 * Implementacja usługi.
 */
@WebService(serviceName = "MavenService",
  endpointInterface = "org.code_house.services.maven.MavenArtifactType",
  targetNamespace = "http://code-house.org/services/maven"
)
public class MavenArtifactTypeImpl implements MavenArtifactType {

  /**
   * Bean zawierający implementację logiki biznesowej.
   */
  private MavenSearchService service;

  public FindArtifactRespose findArtifact(FindArtifactRequest request) {
    ArtifactInfo info = request.getQuery(); // pobranie struktury przekazanej od klienta

    // sformuowanie odpowiedzi
    FindArtifactRespose response = new FindArtifactRespose();
    try {
      response.setDownloadURL(service.find(info).toURI().toString());
    } catch (URISyntaxException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
    return response;
  }

  /**
   * Ustawienie wartości pola service.
   *
   * @param service Nowa wartość pola service.
   */
  public void setService(MavenSearchService service) {
    this.service = service;
  }
}

Dodatkowy kod, który nie jest konieczny do implementacji usługi to definicja interfejsu MavenSearchService. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania można w prostszy sposób testować działanie usługi poprzez przekazywanie jej mocka stworzonego np. przy pomocy easy mocka. Kod takiego testu pominąłem ze względu na to, że notka i tak już jest za długa w tym momencie a jesteśmy ledwo w połowie drogi. 🙂

Przykładowa implementacja wcześniej wspomnianego intefejsu nie zawiera żadnej logiki i zawsze zwraca tą samą wartość.

package org.code_house.services.maven;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;

import org.code_house.services.maven.definition.ArtifactInfo;

// Najprostsza implementacja tylko po to żeby sprawdzić działanie usługi
public class DummyMavenSearchServiceImpl implements MavenSearchService {

  public URL find(ArtifactInfo info) {
    try {
      return new URL("http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/apache/4/apache-4.pom");
    } catch (MalformedURLException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

}

Zanim odpalimy serwer konieczna będzie jeszcze jedna rzecz – konfiguracja transporu, w naszym przypadku servletu CXF.

Webapp

Webapp posiada bezpośrednie zależności do 2 artefaktów CXFa: cxf-rt-transports-http oraz cxf-rt-bindings-http. Druga jest opcjonalna, bez niej CXF nie będzie wyświetlał dostępnych usług w postaci tabelki html.

Przydatna może być wtyczka jetty (sekcja build/plugins), która pozwala na uruchomienie aplikacji bez konieczności instalowania kontenera servletów:

<plugin>
  <groupId>org.mortbay.jetty</groupId>
  <artifactId>maven-jetty-plugin</artifactId>
  <version>6.1.11</version>
  <configuration>
    <scanIntervalSeconds>10</scanIntervalSeconds>
    <connectors>
      <connector implementation="org.mortbay.jetty.nio.SelectChannelConnector">
        <port>8080</port>
        <maxIdleTime>60000</maxIdleTime>
      </connector>
    </connectors>
  </configuration>
</plugin>

Ostatnia zależność odnosi się do implementacji usługi – czyli naszego artefaktu server. Najistotniejsze elementy konfiguracji webappa to web.xml oraz cxf-beans.xml.

web.xml

Warto zauważyć w poniższym listingu fajną możliwość, którą daje nam Spring w postaci wildcardów określających położenie konfiguracji – w tym przypadku classpath:/module/*-context.xml. Oznacza to, że Spring przeskanuje wszystkie biblioteki od których zależy projekt i dołączy ich konfigurację do głownej, dzięki czemu będziemy mogli uzyskać bardziej modułową i elastyczną budowę aplikacji. Może Dynamic Modules to nie jest ale na codzień w zupełności wystarcza :).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app id="ocs" version="2.5" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
  xsi:schemaLocation="
    http://java.sun.com/xml/ns/javaee
    http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
  >

  <!-- Informacje nazewnicze dla kontenera -->
  <display-name>Maven Search Services :: Webapp</display-name>
  <description>Frontend indeksera.</description>

  <!-- Lokalizacje plików konfiguracyjnych -->
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
      <!-- Konfiguracja zabezpieczeń opartych o spring secuirty -->
      /WEB-INF/security.xml
      <!-- Konfiguracja CXF -->
      /WEB-INF/cxf-beans.xml
      <!-- Konfiguracja kontekstu -->
      /WEB-INF/applicationContext.xml
      <!-- Wczytanie konfiguracji modułów -->
      classpath:/module/*-context.xml
    </param-value>
  </context-param>

  <!-- Servlet obsługujący usługi sieciowe -->
  <servlet>
    <servlet-name>CXFServlet</servlet-name>
    <servlet-class>org.apache.cxf.transport.servlet.CXFServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>

  <!-- Mapowanie adresu usług sieciowych -->
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>CXFServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/services/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>

  <!-- Inicjowanie kontekstu springa -->
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>

</web-app>

cxf-beans.xml

Plik ten zawiera definicje konfiguracyjne CXFa. W poniższej formie włączana jest tylko część modułów CXF w celu zmniejszenia użycia zasobów.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:cxf="http://cxf.apache.org/core"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="
    http://cxf.apache.org/core
    http://cxf.apache.org/schemas/core.xsd
    http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  ">

  <!-- Moduły CXF-a -->
  <import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf.xml"/>
  <import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf-extension-soap.xml"/>
  <import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf-extension-http-binding.xml"/>
  <import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf-servlet.xml"/>

</beans>

Pozostałe pliki konfiguracyjne są praktycznie puste, ponieważ tyczą się obszarów niezwiązanych z tematem tego wpisu. Po tym wszystkim możemy uruchomić naszą aplikację poleceniem mvn jetty:run. Po wejściu na adres http://localhost:8080/webapp/services naszym oczom powinna ukazać się lista podobna do poniższej:
services
Nie wiem niestety dlaczego CXF generuje zły adres usługi (pomijający mapowanie servletu) oraz ma problemy z wystawieniem WSDLa. Jakkolwiek i bez tego wszystko działa poprawnie – znaczy wywoływanie usług rzecz jasna. 🙂

soap-ui W tym momencie możemy uruchomić Soap UI i wykonać jedyną dostępną metodę – findArtifact.

Client

Ostatnim z elementów, który pozostał do omówienia jest klient. Niestety z racji na to, że ta nota już się wystarczająco rozrosła zrobię to w kolejnym wpisie. Mam nadzieję, że nota ta nieco ułatwi przyszłym użytkownikom CXFa jego poznanie. 🙂 Dla tych, którym nie chce się wpisywać tego wszystkiego w edytorze zamieszczam źródła razem z działającym klientem. Projekty nie są nadzwyczajnie dopieszczone, ale w zupełności wystarczą do startu. Znajduje się też tam w pełni działający klient stworzonej usługi. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy!

11 Responses to Budowanie usługi sieciowej w oparciu o Apache CXF

Avatar

cysiaczek

July 24, 2008 at 6:09 pm

Uh, myślę, że ludzie przestali nadążać za Tobą i dlatego nikt nie komentuje… będę tym odważnym, który się przyzna – odpadam na tym etapie 😀

Pozdrawiam.

Avatar

acid

July 24, 2008 at 7:28 pm

heh.. ok spoko fajnie ale o co chodzi? do czego to? co w tym fajnego aby opisywać na blogu? może jako techniczna notka jest OK. ale 99% ludzi nie wie o co chodzi :]

Avatar

takitam

July 24, 2008 at 11:49 pm

Dobre wprowadzenie do CXF. Pozdrawiam.
@acid – hmm… chyba jestem tym 1% 😉

Avatar

Łukasz Dywicki

July 25, 2008 at 9:22 am

Cysiaczek i acid notka ta jest bardzo mocno związana z Javą stąd może wydawać się Wam nieco zakręcona. Zarówno Maven, Spring jak i CXF nie ma swojego odpowiednika w PHP stąd też trudno mi to przełożyć. Gdybym miał w skrócie powiedzieć co i jak – Maven to taki Ant tylko że o wiele bardziej.. rozbudowany może nie będzie to obrazowe porównanie ale to tak jak by zestawić Javę i C++. CXF to odpowiednik niegdysiejszego NuSOAP dla PHP, pozwala budować usługi i z nich korzystać, fakt faktem jest dosyć złożony z racji na to, że obsługuje nie tylko Web Services.

takitam cieszę się że ktoś jeszcze to czyta. 🙂

Avatar

Strzałek

July 26, 2008 at 10:57 pm

cysiaczek, acid – tematyka javowa nie znana nam.

splatch – ostanio w tej twojej javie więcej xml niż javy 😉

Avatar

activey

July 29, 2008 at 10:04 am

[mroczny glos w tle] … join ussss …

Avatar

Zobowiązany :- )

July 30, 2008 at 2:04 pm

Hej, dzięki wielkie za ten opis.

Dobre wprowadzenie do tematu. 🙂

Pozdrawiam.

Avatar

luki

July 31, 2008 at 3:28 pm

Witam,
Prosze o wyjasnienie danej sprawy jak to zrobic…
Mam wygenerowana juz klase z danego PortType-a i teraz chce ja za pomoca CXF-a odpalic…
Co mam zrobic czy wygenerowac z niej webservice, poprostu jak ta klase wystawic na server za pomoca CXF-a

Prosze o odpowiedz

Avatar

Łukasz Dywicki

August 8, 2008 at 7:09 pm

luki nie do końca rozumiem Twoje pytania, jeśli masz wygenerowany interfejs to po dopisaniu implementacji tworzysz kontekst i uruchamiasz z wybranym transportem.

Avatar

Budowanie klienta usługi sieciowej w oparciu o Apache CXF | Splatch's devblog

September 3, 2008 at 9:28 am

[…] nawiązaniu do poprzedniej noty o CXFie, którą napisałem jakiś czas temu, gonię aby uzupełnić brak konfiguracji klienta. Sam proces […]

Avatar

L

January 11, 2012 at 11:40 pm

Właśnie czegoś takiego potrzebowałem, dzięki za tutorial

Comment Form

top