Archive for June, 2011

Last two days I’ve spent hacking Swing code. I decided to run standalone producer application to show real interaction with broker. You may treat this Swing app like entry point for people to our middleware system. Users simply do “transfers” from this application and don’t know anything about technical details. I added text area to […]

XML Schema jest bodajże najlepszym sposobem walidacji dokumentów XML. Model zastosowany w przypadku tego meta-języka pozwala na tworzenie złożonych konstrukcji. W oparciu o niego można budować własne rozszerzenia czy też zagnieżdżać w sekcjach xsd:appinfo dodatkowe metadane. Dzisiaj jednak nie o tym, a o wzorcach projektowych. Sam się zdziwiłem gdy trafiłem na artykuł Introducing Design Patterns […]

Data with middleware The data structures are very important in middleware world. Because we often connect multiple systems we need to define an “domain model” for integration. The domain model means that objects we share between all systems are well known, well defined, well understand in multiple teams often provided by multiple vendors. Let see […]

At end of the May I had great time in United Kingdom providing consulting. After this I started thinking about sharing an idea of middleware application based on ActiveMQ and Camel features. I’ve spent few days to create sufficient example. What middleware is? Middleware is a general term, about some software which is some kind […]

Pod koniec maja świetnie spędziłem czas w Wielkiej Brytanii dostarczając consulting. Tuż po nim zacząłem myśleć o podzieleniu się ideą aplikacji middleware zbudowanej na ActiveMQ z funkcjami Camela. Spędziłem kilka dni tworząc wystarczający przykład. Czym jest middleware? Middleware jest ogólnym terminem traktującym o oprogramowaniu które jest pewnego rodzaju pośrednikiem między systemami. Po cóż? – możesz […]


top