Archive for June 10, 2011

At end of the May I had great time in United Kingdom providing consulting. After this I started thinking about sharing an idea of middleware application based on ActiveMQ and Camel features. I’ve spent few days to create sufficient example. What middleware is? Middleware is a general term, about some software which is some kind […]

Pod koniec maja świetnie spędziłem czas w Wielkiej Brytanii dostarczając consulting. Tuż po nim zacząłem myśleć o podzieleniu się ideą aplikacji middleware zbudowanej na ActiveMQ z funkcjami Camela. Spędziłem kilka dni tworząc wystarczający przykład. Czym jest middleware? Middleware jest ogólnym terminem traktującym o oprogramowaniu które jest pewnego rodzaju pośrednikiem między systemami. Po cóż? – możesz […]


top